โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ขอบขอบคุณ คุณสุทิมา นันทา ที่มอบครุภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลน้ำยืน

ขอบขอบคุณ คุณสุทิมา นันทา ที่มอบครุภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลน้ำยืน

2018-12-19 โรงพยาบาลน้ำยืน